Vrijstelling sollicitatieplicht WW-gerechtigde en Arbeidsongeschikte in laatste jaar voor AOW

      Reacties uitgeschakeld voor Vrijstelling sollicitatieplicht WW-gerechtigde en Arbeidsongeschikte in laatste jaar voor AOW
Delen

Uitkeringsgerechtigden die een jaar voor hun AOW zitten, zijn per 1 mei 2018 vrijgesteld van hun sollicitatieplicht. Van de sollicitatieplicht is onder meer vrijgesteld de WW-gerechtigde die op de eerste dag van werkloosheid de leeftijd van één jaar voor de pensioengerechtigde leeftijd, bedoeld in artikel 7a van de Algemene Ouderdomswet, heeft bereikt.

Deze vrijstelling gold echter niet voor uitkeringsgerechtigden die tijdens de uitkeringsduur deze leeftijd bereiken. Voor dit onderscheid zijn geen gerechtvaardigde redenen. Daarom is met deze wijzigingsregeling geregeld dat de vrijstelling van de sollicitatieplicht geldt voor de uitkeringsgerechtigde die de leeftijd van één jaar voor de pensioengerechtigde leeftijd bereikt.
Naast de WW-gerechtigden zijn ook de IOW-, de ZW- en de WGA-gerechtigden vrijgesteld van de sollicitatieplicht.

Toelichting

Van de sollicitatieplicht is onder meer vrijgesteld de WW-gerechtigde die op de eerste dag van werkloosheid de leeftijd van één jaar voor de pensioengerechtigde leeftijd, bedoeld in artikel 7a van de Algemene Ouderdomswet, heeft bereikt.

Deze vrijstelling gold echter niet voor uitkeringsgerechtigden die tijdens de uitkeringsduur deze leeftijd bereiken. Voor dit onderscheid zijn geen gerechtvaardigde redenen. Daarom is met deze wijzigingsregeling geregeld dat de vrijstelling van de sollicitatieplicht geldt voor de uitkeringsgerechtigde die de leeftijd van één jaar voor de pensioengerechtigde leeftijd bereikt.

Dit laat onverlet dat het uitkeringsgerechtigden van deze leeftijd vrijstaat actief naar werk te zoeken. Het vervallen van de sollicitatieverplichting voor de groep die tijdens de periode van werkloosheid de leeftijd van één jaar voor de pensioengerechtigde leeftijd bereikt, zal naar verwachting een beperkt financieel effect hebben op de uitkeringslasten. Naar verwachting komen de jaarlijkse WW-uitkeringslasten € 150.000 hoger uit.

De vrijstelling gaat ook gelden voor mensen die een IOW-, ZW- of WGA-uitkering ontvangen. De verruiming van de vrijstelling voor deze groepen heeft een verwaarloosbaar effect op de uitkeringslasten.

Hoewel de sollicitatieplicht ook voor ouderen tot meer werkhervatting leidt, is het effect van de uitbreiding van de vrijstelling beperkt. Uit cijfers van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (hierna: UWV) blijkt dat het aantal werkhervattingen in het laatste jaar voor de pensioengerechtigde leeftijd sterk afneemt.

Regeldruk

Voor de groep mensen die bij instroom in de uitkering nog niet de leeftijd van één jaar voor de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt, maar deze leeftijd wel bereikt tijdens de duur van de uitkering, geldt dat zij niet langer hoeven te voldoen aan de sollicitatieverplichting en daarover geen verantwoording hoeven af te leggen. Uit cijfers van UWV blijkt dat het in 2018 om circa 21.000 mensen (bezien over de eerder genoemde uitkeringen) gaat.Uitvoeringstoets UWV

Uitvoeringstoets UWV

UWV heeft aangegeven de hiervoor genoemde wijziging met ingang van 1 mei 2018 uit te kunnen voeren. Daarbij heeft UWV van de gelegenheid gebruik gemaakt om een aantal aanvullende wijzigingen voor te stellen. Zo heeft UWV gevraagd de vrijstelling van de verplichtingen die nu al geldt voor de eerste termijn van arbeidstijdverkorting ook uit te breiden tot de tweede termijn (verlenging) van de arbeidstijdverkorting.

Bron: Rijksoverheid


Delen