Ander jaarrekeningenregime voor kleine(re) ondernemingen

      Reacties uitgeschakeld voor Ander jaarrekeningenregime voor kleine(re) ondernemingen
Delen

Velen hebben het wellicht nog niet opgemerkt maar de financií«le verslaglegging voor (zeer) kleine ondernemingen is verleden jaar (2016) gewijzigd.

In het jaarrekeningenrecht bestond er al een onderscheid tussen de publicatieverplichtingen ten aanzien van de jaarrekening voor kleine, middelgrote en grote ondernemingen. Vanaf 1 januari 2016 is er als gevolg van een wetswijziging een nieuwe categorie ondernemingen geí¯ntroduceerd: de micro-onderneming. Daarnaast veranderen de grenzen van de huidige regimes (klein, middelgroot en groot). De wetswijziging is bedoeld om de administratieve lasten van de (kleine) ondernemer te verlichten.

De wijzigingen zullen verplicht worden voor de boekjaren die lopen vanaf 1 januari 2016, maar ondernemers mogen deze nieuwe vrijstellingen ook al toepassen voor de nog op te stellen jaarrekening van 2015.

Het type regime dat op u van toepassing is, heeft gevolgen voor de inrichting van de jaarrekening. Het is dus van belang om te weten onder welk regime uw onderneming valt. Op basis van een aantal criteria wordt bepaald in welke categorie de onderneming valt. Als een onderneming gedurende twee opeenvolgende jaren tenminste aan twee van de drie criteria voldoet, dan is dat regime op hem van toepassing. De van belang zijnde criteria zijn:

1. De waarde van de activa volgens de balans

â—¾Micro-onderneming: tot en met een waarde van EUR 350K;
â—¾Kleine onderneming: tot en met een waarde van EUR 6 miljoen;
â—¾Middelgrote onderneming: tot en met een waarde van EUR 20 miljoen; en
â—¾Grote onderneming: boven een waarde van EUR 20 miljoen

2. De netto-omzet over het boekjaar

â—¾Micro-onderneming: tot en met een omzet van EUR 700K;
â—¾Kleine onderneming: tot en met een omzet van EUR 12 miljoen;
â—¾Middelgrote onderneming: tot en met een omzet van EUR 40 miljoen; en
â—¾Grote onderneming: boven een omzet van EUR 40 miljoen.

3. Gemiddeld aantal werknemers

â—¾Micro-onderneming: minder dan 10 werknemers;
â—¾Kleine onderneming: minder dan 50 werknemers;
â—¾Middelgrote onderneming: minder dan 250 werknemers;
â—¾Grote onderneming: meer dan 250 werknemers.

Als een onderneming valt binnen het regime van de micro-onderneming, dan hoeft deze onderneming slechts een zeer beperkte balans en winst- en verliesrekening op te stellen. Er is daarnaast geen toelichting op de balans meer nodig, noch een accountantsverklaring.

Ten aanzien van de publicatie van de jaarrekening, is de uiterlijke termijn voor publicatie verkort als gevolg van de wetswijziging. Dit geldt overigens voor alle categorieí«n, en niet alleen voor de micro-onderneming. De uiterlijke termijn voor publicatie was altijd 13 maanden na einde boekjaar (doorgaans, als het boekjaar gelijk is aan het kalenderjaar,  dus uiterlijk 31 januari van het daaropvolgende jaar). Die termijn is nu verkort naar 12 maanden.

Bron: Milestone Advocaten


Delen