Wat verandert er per 1 januari 2016?

Delen

Alles op een rijtje gezet:

Vanaf 1 januari 2016 krijgt u te maken met gewijzigde en nieuwe regels rond inkomen en werk. Zo worden heffingskortingen, belastingtarieven en uitkeringen aangepast. Verder komt er een pensioenregeling voor zzp’ers in de bijstand.

In eerste instantie wilden wij dit overzicht in delen plaatsen. Maar, na enig nadenken, lijkt het ons toch meer zinvol alles bij elkaar te houden. Zodat het een prima naslagwerk is voor het komende jaar.

Werk en inkomen:

Wijzigingen heffingskortingen

Vanaf 2016 veranderen de bedragen van alle heffingskortingen en worden enkele heffingskortingen aangepast.

 • Tijdelijke heffingskorting vroeggepensioneerden

  Deze heffingskorting vervalt vanaf 1 januari 2016. Kreeg u deze heffingskorting in 2015? Dan betaalt u in 2016 maximaal € 61 meer belasting.

 • Werkbonus

  In 2016 kunt u vanaf een leeftijd van 62 jaar in aanmerking komen voor de werkbonus. In 2015 was dit vanaf 61 jaar.

 • Algemene heffingskorting

  De uitbetaling van de algemene heffingskorting aan de minstverdienende partner wordt verder afgebouwd. Bent u geboren na 31 december 1962? En ontvangt u de algemene heffingskorting? Dan krijgt u in 2016 maximaal € 1.041 uitbetaald.
  Bij een inkomen van € 19.922 of lager wordt het bedrag van de algemene heffingskorting in 2016 hoger dan in 2015. Bij een inkomen hoger dan € 19.922 wordt de heffingskorting steeds lager. Bij een inkomen vanaf € 66.419 is de heffingskorting € 0.

 • Arbeidskorting

  De maximale arbeidskorting is in 2016 hoger, namelijk € 3.031. Vanaf een inkomen van € 34.015 wordt de arbeidskorting steeds lager. Bij een inkomen vanaf € 111.590 is deze € 0.

 • Inkomensafhankelijke combinatiekorting

  De inkomensafhankelijke combinatiekorting wordt hoger, namelijk maximaal € 2.769.

Lees meer over de veranderingen in de heffingskortingen op de website van de Belastingdienst.

Tarieven inkomstenbelasting

Het tarief in de 2e en 3e schijf van de loon- en inkomstenbelasting wordt per 1 januari 2016 40,4%.

Lees meer over de tarieven bij inkomstenbelasting in de brochure Belangrijkste wijzigingen belastingen 2016. (PDF, 692 KB)

Vrijstelling spaarloonregeling vervalt

Vanaf 2016 vervalt de vrijstelling voor de spaarloonregeling. Hebt u op 1 januari 2016 nog een geblokkeerd spaartegoed dat onder de spaarloonregeling valt? Dan moet u dit opgeven bij uw bezittingen.

Lees meer over de vrijstelling spaarloonregeling.

Minder belasting op sparen

In 2016 gaat het heffingsvrij vermogen in box 3 met € 3000 omhoog . Dit komt bovenop de inflatiecorrectie. Het heffingsvrij vermogen komt voor 2016 op € 24.437. Dit kan gevolgen hebben voor de huurtoeslag, als u die ontvangt.

Uitkering Artikel 2-fonds wordt belastingvrij

Uitkeringen uit het Artikel 2-fonds voor joodse slachtoffers zijn vanaf 2016 vrijgesteld van belasting. Mensen die deze uitkering krijgen, hoeven die niet meer als inkomen op te geven bij de belastingaangifte. Hierdoor wordt het verzamelinkomen (alle inkomens bij elkaar) lager. Daardoor kan een toeslag of subsidie hoger worden of een eigen bijdrage lager.

Lees meer over de uitkering Artikel 2-fonds.

Nabestaanden-uitkering Anw aangepast

Voor mensen met een Anw-uitkering verandert het bedrag als er iemand inwoont waarmee zij de kosten kunnen delen. Wonen er andere mensen van 21 of ouder in huis? Dan wordt van hen verwacht dat zij delen in de kosten van het huishouden. Dit geldt niet voor kinderen van 21 jaar of ouder die een opleiding of studie volgen.

Lees meer over de kostendelersnorm in de Anw.

Ouderentoeslag (extra heffingsvrije vermogen) vervalt

Deze maatregel heeft alleen gevolgen voor mensen die in 2015 de AOW-leeftijd hebben. Daarnaast moet hun inkomen in 2015 € 20.075 of lager zijn. En het vermogen moet hoger zijn dan € 24.437 (voor partners: € 48.874)

Lees meer over het extra heffingsvrije vermogen voor ouderen.

Duidelijker berekening loonheffing over bijzondere beloningen

Werkgevers mogen tot 2016 de loonheffing voor bijzondere beloningen (zoals vakantiegeld) onder bepaalde voorwaarden berekenen volgens de tabel voor het reguliere loon. Vanaf 2016 mag dit niet meer, omdat de werkgever hierdoor vaak te weinig loonheffing inhield. Door deze wijzigingen is de kans kleiner dat werknemers bij de aanslag inkomstenbelasting over 2016 moeten bijbetalen.

Lees meer over de afschaffing van de uitzonderingsregeling.

Wijzigingen WW

Vanaf 1 januari 2016 verandert de WW op een paar punten.

 • Aanpassing duur WW

  Vanaf 1 januari 2016 wordt de maximale duur van de WW korter. Dit gaat stap voor stap. Halverwege 2019 duurt de WW dan maximaal 24 maanden.

 • Aanpassing opbouw WW

  Vanaf 1 januari 2016 bouwen werknemers minder WW-rechten op. De WW-rechten die zijn opgebouwd voor 1 januari 2016 wijzigen niet.

 • Wijziging dagloonbesluit

  De berekening van de hoogte van de WW verandert.

 • Leeftijdsgrens vrijstelling sollicitatieplicht

  Mensen die op de eerste dag van hun werkloosheid 64 jaar of ouder zijn, hoefden tot 2016 niet meer te solliciteren. Vanaf 1 januari 2016 wordt deze leeftijdsgrens opgetrokken naar de AOW-gerechtigde leeftijd min 1 jaar.

Lees meer over de veranderingen in de WW na 2016.

Wijzigingen AOW

Dit wijzigt in de AOW:

 • AOW leeftijd

  Vanaf 1 januari 2016 is de AOW leeftijd 65 jaar + 6 maanden (was 65 jaar + 3 maanden in 2015). De hogere AOW-leeftijd kan gevolgen hebben voor uw heffingskortingen, zoals de ouderenkorting. Lees meer over de ingangsdatum van de AOW-uitkering.

 • Werken na de AOW

  AOW-ers die werken, krijgen bij ziekte 13 weken lang hun loon doorbetaald. Dat was 2 jaar. Lees meer over werken na de AOW-leeftijd.

 • Tijdelijke regeling overbruggingsuitkering uitgebreid

  Wie door de hogere AOW-leeftijd tijdelijk niet genoeg inkomen heeft, kan een overbruggingsuitkering krijgen. De regeling geldt vanaf 1 januari 2016 ook voor mensen die tussen 1 januari 2013 en 1 juli 2015 een bepaalde arbeidsongeschiktheids- of pensioenuitkering heeft gehad. Lees meer over deoverbruggingsuitkering.

Transitievergoeding bij ontslag omhoog

Per 1 januari 2016 is de transitievergoeding maximaal € 76.000 bruto. Of maximaal een bruto jaarsalaris, als uw bruto jaarsalaris meer is dan € 76.000.

Lees meer over de transitievergoeding.

Opgebouwd pensioen zzp’er beschermd voor vermogenstoets bij bijstandsuitkering

Zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) moeten tot 2016 eerst hun pensioengeld aanspreken als zij in de bijstand komen. Vanaf 1 januari 2016 wordt het pensioenvermogen tot € 250.000 vrijgelaten. Het pensioenvermogen boven dat bedrag telt wel mee als vermogen.

Lees meer over zzp’ers en pensioen.

Werkkostenregeling aangepast

In de werkkostenregeling wordt per 1 januari 2016 het gebruikelijkheidscriterium duidelijker. Niet alleen de verstrekking of vergoeding op zich moeten gebruikelijk zijn. Bijvoorbeeld een bonus. Dit geldt vanaf 2016 ook voor het aanwijzen van de verstrekking of vergoeding. Het moet dan ook gebruikelijk zijn dat een bonus via de  werkkostenregeling wordt uitgekeerd.

Lees meer over het gebruikelijkheidscriterium per 2016.

Werken op andere tijd of plaats wordt makkelijker

Vanaf 1 januari 2016 kunnen werknemers vragen om een deel van hun werktijd ergens anders te mogen werken. Bijvoorbeeld thuis. Zij kunnen ook na een half jaar vragen om aanpassing van hun werktijden. Dat was 1 jaar. De werkgever mag dit weigeren als de aanpassing erg moeilijk in het bedrijf is door te voeren.

Duidelijke loonstrook

Werkgevers moeten zorgen dat de loonstrookjes begrijpelijk zijn voor het personeel. Ook moeten zij alle bedragen op de loonstrook duidelijk toelichten. De Inspectie SZW kan werkgevers een boete geven als de loonstrook niet klopt.

Taaleis in de bijstand

Als u vanaf 1 januari 2016 bijstand aanvraagt, moet u de Nederlandse taal voldoende beheersen. Krijgt u al bijstand? Dan geldt deze verplichting voor u vanaf 1 juli 2016.

Lees meer over de taaleis en de bijstandsuitkering.

Wijzigingen minimumloon

De hoogte van het minimumloon wordt per 1 januari 2016 aangepast.

Minimumloon niet meer contant

Vanaf 2016 moet de werkgever het minimumloon storten op een bankrekening. Wat een werknemer meer dan het minimumloon verdient, mag de werkgever wel contant betalen. De werknemer kan de werkgever wel machtigen om het volledige loon over maken naar een andere bankrekening. Bijvoorbeeld naar de rekening van een schuldhulpverlener.

Wijzigingen uitkeringen

Vanaf 1 januari 2016 is een aantal uitkeringen aangepast. Het gaat om de Participatiewet (vroeger Wet werk en bijstand), IOAW en IOAZ, AOW, Anw, Wajong, WW, WIA, WAO, ZW en Toeslagenwet. De uitkeringen gaan iets omhoog. Bekijk de uitkeringsbedragen vanaf 1 januari 2016.

Bron: Rijksoverheid


Delen

1 comment on “Wat verandert er per 1 januari 2016?

 1. de Bock

  Prima artikel: kon nog net wat met spaargeld regelen.
  Ook andere info zeer toepasbaar.
  Ga zo door !
  de Bock.

Comments are closed.