Mag werkgever publicatie medewerker vooraf inzien?

      Reacties uitgeschakeld voor Mag werkgever publicatie medewerker vooraf inzien?
Delen

geheimhoudingsbeding - mag werkgever publicatie ex-werknemer vooraf inzien?

Veel bedrijven krijgen ermee te maken: het vrijgeven van bedrijfsgevoelige informatie door (oud) – werknemers. Zeker nu social media booming is, en werknemers in groten getale Twitteren, Facebooken en Hyven. Wat kun je daar als organisatie eigenlijk aan doen? En in hoeverre kun je je als werknemer beroepen op de vrijheid van meningsuiting?

Kort geding

Er is vorige week een interessante uitspraak gedaan in een kort geding, aangespannen  door Holland Casino (HC) tegen een ex-medewerker. HC wilde inzage in het boek dat deze oud medewerker wil gaan publiceren. Daarmee wilde HC controleren of de ex-medewerker van plan is gegevens te publiceren die hij, vanwege een overeengekomen geheimhoudingsbeding niet openbaar mag maken. HC vreest dat in het boek dingen staan die de reputatie en het imago van de organisatie, en haar medewerkers en klanten, kunnen schaden. Wanneer dit daadwerkelijk zo zou zijn, wilde HC een publicatieverbod eisen. Bovendien had HC sterke vermoedens dat het boek schadelijke informatie bevatte, door eerdere publicaties die zij op Facebook had gevonden. De ex-medewerker weigerde toe te zeggen dat hij het geheimhoudingsbeding niet zal schenden, en weigerde om het manuscript aan zijn oud-werkgever ter inzage te geven.

Geheimhoudingsbeding

In de oorspronkelijke arbeidsovereenkomst was inderdaad opgenomen dat geheimhoudingsbeding - sssstde werknemer geen mededelingen mocht doen tegenover derden, aangaande de werkgever en/of gasten. Daaraan was een boetebeding gekoppeld. In de beí«indigingsovereenkomst is een nieuw geheimhoudingsbeding opgenomen, ruimer maar daardoor minder concreet. Daarin staat dat werknemer geen mededelingen mag doen aan derden over zaken die hem
ter ore zijn gekomen uit hoofde van zijn functie, over het bedrijf van werkgever, de overige werknemers en/of clií«nten/ relaties van werkgever. In de beí«indigingsovereenkomst is geen boetebeding opgenomen.

Wat zegt de Wet?

Volgens de Wet kan HC wanneer zij een rechtmatig belang heeft een afschrift of uittrekstel vorderen van een dergelijk schrijven. Echter, in dit wetsartikel staat eveneens dat de ex-medewerker niet verplicht is om aan een dergelijke vordering te voldoen. Daarnaast beroept de ex-medewerker zich op de artikelen over de vrijheid van meningsuiting in de Grondwet. Op grond van deze artikelen is een inbreuk op het recht op vrijheid van meningsuiting slechts in uitzonderlijke gevallen toegestaan, en nimmer in de vorm van censuur (vooraf).

Wat weegt nou zwaarder?

Oordeel rechter

Allereerst stelt de rechter dat het geheimhoudingsbeding uit de vaststellingsovereenkomst het beding uit de arbeidsovereenkomst vervangt, waardoor slechts het beding uit de vaststellingsovereenkomst nog geldig is. De rechter is verder van mening dat HC onvoldoende rechtmatig belang heeft in het vooraf inzien van het manuscript. De vrijheid van meningsuiting weegt daarnaast sterk. Niemand heeft van tevoren toestemming nodig om zijn mening – in druk – openbaar te maken. Hoewel de Wet toetsing vooraf niet zonder meer uitsluit blijkt uit de jurisprudentie dat daarvoor slechts zeer beperkt ruimte bestaat. Achterliggende gedachte daarbij is dat het vooraf bekijken van een tekst leidt tot een maatschappelijk ongewenst geachte terughoudendheid bij de schrijver.

Als je als werkgever inzage vooraf van te publiceren werken van (ex)-medewerkers wilt veiligstellen, dan vereist dit een expliciete contractuele bepaling. Een dergelijke bepaling is niet opgenomen in de vaststellingsovereenkomst. Het opgenomen beding voorziet niet in een dergelijke controle vooraf. De vordering van HC wordt afgewezen.

Slotconclusie

HC kan na publicatie van het boek alsnog toetsen of bepaalde in het boek gedane uitlatingen in strijd zijn met het geheimhoudingsbeding, en of de ex-medewerker op grond daarvan schadeplichtig kan worden gesteld. Er zit dus niets anders op voor HC dan af te wachten tot het boek uitkomt. Als dan blijkt dat er inderdaad sprake is van schending van de gemaakte afspraken, kan HC zich hier alsnog op beroepen.

geheimhoudingsbeding - belangrijke lesBelangrijke les

Zorg er als werkgever voor dat je in arbeidsovereenkomsten en vaststellingsovereenkomsten met medewerkers goede afspraken maakt over geheimhouding, publicaties en eventuele inzage vooraf. Verder is het sterk aan te raden om een protocol op te stellen waarin de regels omtrent het gebruik van social media worden vastgelegd.

 


Delen

About Kathalijne van Gelderen-Schuurmans

Kathalijne is een HR Professional in hart en nieren. Zij beschikt over ruim tien jaar ervaring, die zij opdeed in nationale en internationale organisaties in diverse branches.

Kathalijne kijkt organisatiebreed, met een kritische blik. Ze is creatief, denkt out of the box, en in oplossingen in plaats van in problemen.

Vanuit verschillende rollen is Kathalijne werkzaam geweest. Van HR Manager bij een grote Amerikaanse multinational tot intercedent bij een uitzendorganisatie. Voor een Arbo-dienst zette zij een professionele HR afdeling neer en voerde zij HR opdrachten uit voor klanten. Daar heeft Kathalijne tevens haar kennis over verzuimmanagement opgedaan en heeft zij zich ontwikkeld tot een ware specialist op dit vlak. Verder was ze onder andere werkzaam als HR Adviseur bij de Hogeschool Utrecht. Ook heeft zij diverse ondernemingen geadviseerd als Interim HR Professional.

De passie voor haar vak is ook terug te vinden op haar website hrmlog.nl, waarop zij kennis deelt over HR. Verder schrijft ze met veel plezier voor onder andere HI-RE.

Daarnaast is Kathalijne gediplomeerd coach, en interviewt ze voor haar website goeroemania.nl mensen over wie en wat hen inspireert.

Kathalijne is HR Professional 2.0, dus zij is ook te vinden op LinkedIn  en Twitter.